Dịch vụ

service_1_1
service_1_1

Vệ sinh hồ bơi

Comprehensive pool inspections ensuring safety and functionality for your peace of mind

Đọc thêm
service_1_2
service_1_2

Phân tích nước

customized pool lighting solutions, creating a for evening relaxation and entertainment.

Đọc thêm
service_1_3
service_1_3

Cài đặt thiết bị

Efficient drain and clean services to keep your systems running smoothly and hygienically

Đọc thêm
service_1_4
service_1_4

Làm sạch gạch & bề mặt

Reliable pool maintenance services for crystal-clear water and hassle-free enjoyment

Đọc thêm
service_1_5
service_1_5

Kiểm tra hồ bơi

Comprehensive pool inspections ensuring safety and functionality for your peace of mind

Đọc thêm
service_1_6
service_1_6

Chiếu sáng hồ bơi

customized pool lighting solutions, creating a for evening relaxation and entertainment.

Đọc thêm
Liên hệ

Nhận dịch vụ hồ bơi cao cấp từ chúng tôi!

Gói giá của chúng tôi

Hãy chọn đúng kế hoạch mà bạn cần!

$ 120 / 1 tháng

Dân cư

 • Lắp đặt thiết bị mới
 • Sửa chữa toàn bộ hồ bơi
 • Đảm bảo chất lượng nước
 • Cân bằng hóa học nước
 • Hồ dòng dưới lòng đất
 • Máy làm sạch tự động
 • Máy sưởi và thông gió

$ 160 / 1 tháng

Thương mại

 • Lắp đặt thiết bị mới
 • Sửa chữa toàn bộ hồ bơi
 • Đảm bảo chất lượng nước
 • Cân bằng hóa học nước
 • Hồ dòng dưới lòng đất
 • Máy làm sạch tự động
 • Máy sưởi và thông gió

$ 180 / 1 tháng

Khẩn cấp

 • Lắp đặt thiết bị mới
 • Sửa chữa toàn bộ hồ bơi
 • Đảm bảo chất lượng nước
 • Cân bằng hóa học nước
 • Hồ dòng dưới lòng đất
 • Máy làm sạch tự động
 • Máy sưởi và thông gió